thị thực giám hộ sinh viên mới

Kể từ ngày 1/7/2016 thị thực du học Úc chính thức có nhiểu thay đổi

hoc-bong-uc-bat-dau-nhan-ho-so Theo SSVF, kết quả nguy cơ nhập cư kết hợp của nhà cung cấp giáo dục của học sinh và quốc tịch sẽ được sử dụng để hướng dẫn các mức chứng cứ tài liệu về ngôn ngữ tiếng Anh và khả năng tài chính mà học sinh cần phải cung cấp với các ứng